REGULAMIN IMPREZY

Gry militarne organizowane przez Blacklight Sławomir Tyc (Sklep Militarus) to wydarzenia z
wykorzystaniem replik ASG, które należą do grupy rozrywek ekstremalnych. Przystępując do
nich należy liczyć się z ryzykiem kontuzji.
Wydarzenie ma charytatywny charakter – prowadzona jest zbiórka żywności oraz
wyposażenia dla zielonogórskiego Schroniska dla Zwierząt. Wstęp jest odpłatny według
stawek ustalonych przez organizatora.

Część ogólna
Podstawowe pojęcia

 1. Airsoft – jest to zabawa polegająca na prowadzeniu walk airsoft, przy wykorzystaniu
  broni ASG. Airsoft łączy się z hobby związanym z posiadaniem jednej lub więcej sztuk
  broni ASG, umundurowania i oporządzenia oraz z uczestnictwem w spotkaniach i
  walkach airsoft.
 2. Wydarzenie – walki airsoft – jest to spotkanie, w którym dwie lub więcej grupy toczy
  między sobą symulowane walki, które mogą być oparte na scenariuszach, używając
  przy tym broni ASG i amunicji ASG.
 3. Broń ASG – są to repliki wszelkiej broni palnej, wykonane z dowolnego materiału, w
  skali 1:1 lub innej, miotające amunicję ASG za pomocą słupa sprężonego powietrza
  lub specjalnego gazu przeznaczonego do zasilania broni ASG.
 4. Broń ASG może być powtarzalna, samopowtarzalna oraz automatyczna.
 5. Amunicja ASG – są to kulki z tworzywa sztucznego o średnicy 6 mm, przystosowane
  do wystrzeliwania z broni ASG.
 6. Organizator – organizatorem wydarzenia jest firma Blacklight Sławomir Tyc.
 7. Współorganizator – współorganizatorem wydarzenia jest Fundacja ZOOM oraz
  wolontariusze fundacji.
 8. Uczestnik wydarzenia – gracz airsoft – jest to osoba, która uczestniczy w walkach
  airsoft, podczas których posiada broń ASG oraz respektuje podstawowe zasady
  obowiązujące w airsoft.
 9. Strefa bezpieczeństwa – miejsce wydzielone na terenie walk airsoft, gdzie zbierają się
  wyeliminowani gracze, bądź inne osoby nie uczestniczące w walce. W strefie
  bezpieczeństwa obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz strzelania z broni ASG.

Część szczegółowa
I Zasady ogólne

 1. Każdy uczestnik gier podlega przepisom prawa polskiego. Na terenie wydarzenia
  zabrania się przebywania osobom pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych i
  odurzających.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia.
 3. Dopuszcza się odstępstwo od punktu 2 w przypadku przedstawienia pisemnej zgody
  rodziców lub obecności pod ich opieką oraz ukończenia 14 roku życia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgody na podstawie dokumentu
  tożsamości lub drogą telefoniczną.
 5. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem.
 6. Uczestnicy mają obowiązek podporządkowania się uwagom i instrukcjom
  organizatorów legitymujących się identyfikatorami.
 7. Każdy z uczestników jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie gry –
  wszystkie śmieci muszą trafić do kosza.
 8. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad kultury osobistej – wszczynanie
  konfliktów, wulgaryzmy, jakiekolwiek przejawy przemocy fizycznej i psychicznej będą
  skutkowały opuszczeniem tereny rozgrywki przez taką osobę.
 9. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania innych graczy oraz ich sprzętu bez
  względu na ich doświadczenie i wyposażenie.
 10. Zakazuje się dewastacji terenu rozgrywki.
 11. Uczestnicy wydarzenia oświadczają, że wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
  przez organizatora materiałów multimedialnych pozyskanych podczas gry, zrzekając
  się praw autorskich.
 12. Uczestnictwo w rozgrywce organizowanej przez Blacklight Sławomir Tyc (Sklep
  Militarus) jest jednoznaczne z oświadczeniem uczestnika o zapoznaniu się z zasadami
  gry i bezpieczeństwa przedstawionymi w regulaminie.

II Zasady bezpieczeństwa

 1. Każdy z uczestników jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności w
  kwestii bezpieczeństwa ze względu na charakter terenu rozgrywki – dziury w ziemi,
  odstające elementy drewniane i metalowe, odłamki szkła, itp.
 2. Uczestnicy gry bezwzględnie zobowiązani są do korzystania z okularów ochronnych z
  atestami dopuszczającymi je do rozgrywek ASG.
 3. Uczestnicy rozgrywki powinni być wyposażeni w maski chroniące twarz przed urazami.
 4. Zabronione jest zdejmowanie środków ochrony oczu podczas trwania rozgrywki
 5. W przypadku wątpliwości co do wytrzymałości okularów ochronnych należy ten fakt
  zgłosić organizatorowi w celu ich przetestowania.
 6. Korzystanie ze środków ochrony oczu zobowiązuje również obserwatorów rozgrywek
  ASG.
 7. Obserwatorzy są oznaczeni odpowiednimi taśmami oraz mogą przebywać jedynie w
  strefie bezpieczeństwa oraz w specjalnie wyznaczonych przez organizatora miejscach.
 8. Zabrania się strzelania do obserwatorów rozgrywki.
 9. Zabrania się przekraczania stref wyłączonych z gry przez organizatora. Wejście na
  teren zamknięty lub zerwanie taśmy znakującej będzie skutkowało natychmiastowym
  usunięciem z terenu rozgrywki.
 10. Używanie środków pirotechnicznych jest zakazane na całym terenie gry.
 11. Posiadanie broni białej na terenie rozgrywki jest surowo wzbronione
 12. Repliki ASG, których parametry przekraczają dopuszczalne nie mogą być użyte
  podczas rozgrywki.
 13. Każda z replik używanych podczas rozgrywki zostanie oznaczona odpowiednim
  kolorem taśmy.

III Zasady rozgrywki

 1. Podczas rozgrywki obowiązują zasady Fair Play – wszelkie próby oszustwa powinny
  być zgłaszane. Osoba nagminnie łamiąca zasady może zostać usunięta z terenu gry.
 2. Rozgrywka opiera się zasadach wzajemnego zaufania – osoba trafiona powinna ten
  fakt oznajmić unosząc rękę do góry ze słowami “dostałem”
 3. Za skuteczne wyeliminowanie gracza uznaje się każde trafienie z dowolną część ciała
  lub repliki.
 4. Trafiony gracz powinien przemieścić się do strefy bezpieczeństwa w sposób
  nieutrudniający innym graczom rozgrywki
 5. Trafiony gracz nie może w żaden sposób ingerować w przebieg toczącej się rozgrywki
  – zabrania się przekazywania informacji lub sprzętu innym graczom oraz utrudniania
  gry.
 6. Uczestnik rozgrywki zobowiązany jest do posiadania ze sobą w trakcie rozgrywki
  światła czerwonego lub elementu odblaskowego, który pozwoli bezpiecznie poruszać
  się po polu rozgrywki. Wydarzenie odbywać się będzie również po zmroku, ze
  względów bezpieczeństwa uczestnik nie spełniający tego wymagania nie zostanie
  dopuszczony do rozgrywki.
 7. Dopuszczalne jest korzystanie ze wszelkich środków łączności. Organizator może
  zastrzec na swój użytek określone przez siebie kanały. Nie mogą one być używane
  przez pozostałych uczestników.

V Odpowiedzialność organizatora gry

 1. Organizatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie skutki,
  wypadki, uszczerbki na zdrowiu, urazy emocjonalne, utratę życia, wszelkie szkody
  materialne wynikające z udziału w grach i nieprzestrzegania powyższego regulaminu.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie mienia, kradzieże oraz
  zgubione rzeczy – wszelkie naruszenie prawa powinno być zgłoszone odpowiednim
  organom.
 3. Każdy z uczestników odpowiada za własne czyny – szkody spowodowane działaniami
  uczestnika będą przez niego pokrywane.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania rozgrywki. Odwołanie rezerwacji
  terminu rozgrywki spowodowane jest zdarzeniami nieprzewidzianymi przez
  organizatora.

Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem
i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nim zawartych.